Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których BRIC Architekci jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których BRIC Architekci przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. BRIC Architekci realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dalej: RODO) zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane BRIC Architekci jako administratora danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest BRIC Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 22/9, 03-906 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000730142, NIP 1132972634, REGON 380076508.

Dane kontaktowe: +48 690 003 237, biuro@bric.pl.

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu: obsługi korespondencji, komunikacji, zawarcia umów, realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane zawarte w korespondencji e-mail, adres IP, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania. Mogą je też Państwo usunąć,  jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem. Państwa dane osobowe mogą też zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, którego skutkiem będzie zaniechanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Nazwa organizacji wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

9. Dane udostępnione nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.